תנאי השימוש באתר

תנאים אלה מסדירים את השימוש באתר האינטרנט של אונרס טכנולוגיות בע"מ (להלן: "אונרס") וכל מבקר באתר נחשב כמי שקרא תנאים אלה והסכים לתוכנם. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר ולפני הזנת נתונים אישיים. תנאים אלה כתובים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד והם כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים, לפי המקרה.אונרס שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו ולכן על המבקרים באתר ובאחריותם לבדוק מפעם לפעם אם נעשו בהם שינויים.

1.                  הרשמה ושימוש באתר

1.1.             הקמה וניהול של בניין באתר מותרת לנציגי ועד הבית אשר הוסמכו לכך על ידי אסיפת דיירים אשר כונסה כדין, ועבור הבית המשותף עבורו הם מורשים לפעול, בלבד.

1.2.             משתמש, לרבות ועד בית, לא יזין פרטים של דייר כשלהו באתר, ללא קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב, לרבות לכך שפרטיו יהיו חשופים למשתמשים באתר הקשורים לבניין.

1.3.             אין לפתוח יותר מחשבון אחד עבור אותו בית משותף ו/או להגדיר את אותו הבניין יותר מפעם אחד במערכת.

1.4.             המשתמש מתחייב למסור מידע נכון, אמיתי ומדויק, להימנע מיצירת זהויות בדויות, מרובות או בשם אדם אחר ללא הרשאתו, מבחירת שם משתמש בוטה או פוגעני או מהפרת תנאי השימוש באתר בדרך אחרת כלשהי.

1.5.             מידע שמספק משתמש בעת יצירה ו/או עדכון בית משותף ו/או דירה ו/או ועד הבית במערכת, הינו באחריות המשתמש בלבד. אונרס אינה אחראית לבדיקת נתונים שסופקו על ידי המשתמשים.

1.6.             המשתמש מתחייב להימנע מהפצה או פרסום של מידע כלשהו הלקוח מהאתר, ללא אישור אונרס מראש ובכתב.

1.7.             השימוש באתר ובחשבון הוא אישי ואינו ניתן להעברה ו/או המחאה.

1.8.             השימוש באתר מיועד לבתי מגורים בלבד, ואין לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהו, ללא קבלת אישור אונרס מראש ובכתב.

1.9.             האתר וכל התכנים והשירותים הכלולים בו, ניתנים כפי שהם  (AS IS)ואונרס לא תשא בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. מובהר כי לא יבוצעו שינויים או התאמות באתר ולא ינתנו למשתמשים הדרכות או תמיכה בשירותי האתר, אלא לפי שיקול דעתה המוחלט של אונרס.  

1.10.         המשתמש אינו רשאי, לכל מטרה שהיא  להעתיק, להפיץ, לתקן, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לנצל, להנפיק רישיון, לייצר עבודות נגזרות או למכור פריט, מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או כל דבר אחר שמקורו באתר.

1.11.         אין לראות באמור באתר משום יעוץ פיננסי, משפטי או אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת.

1.12.         להסרת ספק, כל פעולה באתר של המשתמש ביחס לדירות, לרבות מתן הרשאות, שינוי פרטי בעלות וכד', הינה לצרכי השימוש באתר בלבד לשם המטרה לה הוא נועד, חסרת כל תוקף משפטי ולא מהווה עסקה כלשהי.

1.13.         מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לאונרס על פי תנאי ההתקשרות ועל פי כל דין, בכל מקרה שבו הנהלת האתר תהא סבורה כי חשבון נפתח על ידי משתמש או שנעשה בו שימוש שלא בהתאם לתנאי השימוש באתר, הנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה ומבלי להטיל עליה כל אחריות, לחסום, להשעות, להגביל או לבטל את החשבון, ללא הודעה מוקדמת. במקרה כאמור, המשתמש לא יעשה שימוש באתר, לרבות באמצעות שם משתמש אחר, ללא הרשאה מפורשת של הנהלת האתר. על משתמש הסבור כי חשבונו נחסם ללא סיבה מוצדקת, לפנות למוקד תמיכת האתר בכתובת המופיעה באתר.

2.                  ועד הבית

2.1.             ועד הבית ישא באחריות בלעדית לחשבון הבנק של הבית המשותף אליו מועברים תשלומים באמצעות האתר ולכל פעולה בו. המשתמש משחרר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר את אונרס, בעלי מניותיה, מנהליה ומי מטעמה מכל תביעה או דרישה בקשר לחשבון ולכל פעולה בו, לרבות בקשר לשימוש לא חוקי ו/או לא מורשה על ידי משתמש כלשהו באתר.

2.2.             על ועד הבית לעדכן את אונרס בכל שינוי בהרכב נציגות ועד הבית, בסמוך לאחר השינוי.

2.3.             באחריות ועד הבית לוודא, בכל עת, כי הפרטים אודות הבית המשותף וועד הבית באתר מדויקים ועדכניים. מצא ועד הבית כי הפרטים אינם מדויקים, יעדכן אותם לאלתר.

2.4.             באחריות ועד הבית לקבל החלטות הנוגעות לפעילות באתר בהתאם לכל דין רלוונטי ולפעול בהתאם להחלטות כאמור ולפי כל דין. אונרס אינה אחראית לוודא כי החלטות הבית המשותף התקבלו בהתאם לכל דין.

2.5.             מובהר, להסרת ספק, כי האתר הינו פלטפורמה אשר נועדה להעניק כלי עזר לועד הבית ולדיירים בפעילותם בקשר לבית המשותף וכי אונרס ו/או האתר אינם משתתפים בניהול הבית המשותף ו/או אחראים לניהול הבית המשותף בכל דרך שהיא.

2.6.             בהתאם לאמור, אונרס אינה אחראית לפעילות ועד הבית או מי מטעמו ו/או ליחסים בין ועד הבית לבין הדיירים בבית המשותף, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, גביית הכספים והשימוש בהם עבור הבית המשותף.

2.7.             המשתמש יימנע מלהציג כלפי דייר כלשהו כל מצג, מפורש או משתמע, לפיו אונרס או האתר קשורים לפעילות ועד הבית.

3.                  תשלומים

3.1.             קביעת דמי ועד הבית ותשלומים אחרים הנגבים על ידי הבית המשותף, נעשית על ידי אסיפת הבית המשותף בלבד. אין לאונרס ו/או לאתר כל חלק בקביעת התשלומים כאמור והם אינם אחראים לבדיקתם.

3.2.             המשתמש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לבדיקה כי התשלומים שיבוצעו על ידו לבית המשותף באמצעות האתר וסכומם, הינם בהתאם להחלטת אסיפת הבית המשותף שנתקבלה כדין.

3.3.             משתמש המעוניין להפסיק את התשלומים המבוצעים על ידו באמצעות האתר, יוכל לפעול להפסקת החיובים באמצעות פניה לתמיכת האתר. משתמש המעוניין לבטל תשלום שבוצע באמצעות האתר, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה בכתב לתמיכת האתר, ובלבד שהפניה תתקבל 10 ימים לפחות לפני העברת התשלום לחשבון ועד הבית. לאחר מועד זה, לא ניתן לבטל תשלום ומשתמש אשר יבקש לקבל החזר בגין תשלום שבוצע, יפנה ישירות לועד הבית, ואונרס לא תהיה אחראית בשום אופן שהוא להחזר התשלום או כל חלק ממנו.

3.4.             להסרת ספק, מובהר כי האתר מספק שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת האינטרנט, ואינו שירות בנקאי מכל סוג שהוא.

3.5.             עבור כל תשלום באמצעות האתר, תשולם לאונרס עמלת סליקה בסך של 1.9% בתוספת מע"מ מסכום התשלום. עמלת הסליקה תנוכה מסכומי הגבייה שיועברו לועד הבית כמפורט להלן.

3.6.             אונרס רשאית לשנות מעת לעת את גובה עמלת הסליקה, בהודעה לכתובת הדוא"ל שנמסרה על ידי המשתמש. באחריות המשתמש לוודא את תקינות פרטיו באתר ולעדכנם כנדרש. לא הודיע המשתמש לחברה בכתב כי הוא מעוניין להפסיק את השירות בעקבות הודעת העדכון כאמור, ייחשב הוא כמי שמסכים לשינוי.

3.7.             באחריות המשתמש לוודא כי קיבל אישור על ביצוע התשלום באתר ולשמור על אישור התשלום. במידה שמכל סיבה שהיא לא עלה בידי אונרס לגבות תשלום כלשהו אשר המשתמש ניסה לבצע באתר, הפעולה תבוטל והתשלום ייחשב כלא בוצע. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כלפי אונרס ביחס לדרישה של ועד הבית כי תשלום ועד הבית לא התקבל, ככל שאין בידי המשתמש אישור ביחס לתשלום הרלוונטי באתר.

3.8.             אונרס תעביר לחשבון הבנק של וועד הבית המעודכן במערכת את תשלומי הדיירים ששולמו ונגבו בהצלחה באמצעות האתר במהלך חודש קלנדארי והועברו לאונרס בפועל מחברת האשראי, בניכוי עמלת הסליקה, בתוך 15 ימים מתום החודש הקלנדארי הרלוונטי.

3.9.             על ועד הבית להעביר לאונרס, באמצעות המסך המיועד להעלאת מסמכים לצוות האתר את המסמכים הבאים לצורך העברת תשלומי הדיירים כאמור לחשבון הבנק של ועד הבית: (א) העתק צילום המחאה של וועד הבית ובו חשבון שפרטיו זהים לפרטי החשבון שעודכנו על ידי וועד הבית בחשבון באתר; (ב) צילום תעודת זהות של וועד הבית המתאים לפרטי מורשה החתימה שבהמחאה; (ג) תדפיס תנועות בחשבון הבנק במהלך החודש הקודם. ועד הבית יידרש להעלות מחדש את המסמכים כאמור, מיד עם כל שינוי של פרטי חשבון הבנק וכתנאי לביצוע תשלומים לחשבון הבנק.

3.10.             אונרס רשאית לדרוש מועד הבית אישורים ו/או מסמכים נוספים לצורך אימות הפרטים כאמור, לפי שיקול דעתה המוחלט, וכן לעכב תשלומים לחשבון ועד הבית באמצעות האתר ו/או לזכות משתמשים אשר ביצעו תשלומים, עד להמצאת המסמכים הנדרשים כאמור, וזאת מבלי להטיל על אונרס חובה או אחריות כלשהי לדרוש מסמכים נוספים או לאמת את הפרטים.

3.11.             מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש באתר ו/או כל דין, ועד הבית מתחייב כי תשלומי הדיירים יועברו אך ורק לחשבון ועד הבית המנוהל כדין ולצורך המטרות להן נועדו על פי חוק והחלטות שנתקבלו כדין על ידי אסיפת הבית המשותף.

4.                  הנהלת חשבונות

4.1.             כל ועד המנהל בניין במערכת יקבל רישיון מוגבל, אישי, שלא ניתן להמחאה או להעברה, לתקופת השימוש באתר בלבד, לשימוש פרטי בתכנת הנהלת החשבונות "לינט" (להלן: "התכנה"), אשר השימוש בה נעשה באמצעות מערכת האתר.

4.2.             אונרס רשאית להפסיק את הרישיון או לשנות את תנאיו בכל עת, בהודעה למשתמש או באמצעות עדכון תנאי השימוש באתר.

4.3.             השימוש בתכנה הינו באחריותו המלאה של המשתמש. לא תעמוד למשתמש בתכנה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אונרס או מי מטעמה בקשר עם התכנה, תקינותה, זמינותה או השימוש בה.

4.4.             השימוש בתוכנה כפוף לתנאי השימוש בתכנה, המצויים בכתובת – [ ].

4.5.             ועד בית אשר עושה שימוש לניהול בניין באתר, מאשר כי אסיפת הבית המשותף אישרה בהחלטה שנתקבלה כדין את קבלת הרישיון כאמור ואת תנאיו.

5.                  ביטול ההתקשרות

5.1.             ההתקשרות בין אונרס לבין המשתמש תעמוד בתוקף עד למסירת הודעה של ועד הבית (ביחס לכל הבית המשותף), או של המשתמש (ביחס למשתמש בלבד), באמצעות פניה בכתב להנהלת האתר.

5.2.             צוות האתר רשאי למחוק, ללא הודעה מוקדמת, חשבונות משתמש אשר לא בוצעה בהן פעילות במשך 6 חודשים.

5.3.             במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי ועד הבית, באחריות ועד הבית להודיע לדיירים על הביטול.

5.4.             אונרס תהיה זכאית לגבות את עמלת הסליקה בגין תשלומים שיבוצעו באמצעות האתר עד לסיום ההתקשרות.

6.                  איסוף מידע ושימושים אפשריים

6.1.             באתר נאספים שני סוגים של מידע אודות המשתמשים: (א) מידע אקטיבי, כגון שם, כתובת, אי-מייל, מספרי טלפון, שם משתמש, סיסמה, כאשר אלו מוזנים באופן רצוני בלבד על ידי המבקרים באתר לצרכי רישום ופעולות באתר; (ב) מידע פאסיבי כגון דפדפן, כתובת IP וכו'.

6.2.             פרטים אישיים שיוזנו באתר, לרבות שם, כתובת, מספר דירה, תשלומים שבוצעו, חובות לועד הבית וכד', יהיו גלויים וחשופים לכל המשתמשים באתר המשויכים לאותו בית משותף. בהזנת הפרטים למערכת, המשתמש מאשר את פרסומם באתר כאמור.

6.3.             האתר עושה שימוש ב-"Cookies" (קוקיס) - קבצים באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף של האתר, לצורך אימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את השימוש באתר או שירותים הניתנים בו להעדפות האישיות של המשתמש ובכך להקל על הגלישה והשימוש. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות הקוקיס ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של אונרס או של חברות הקשורות עימה. הקוקיס הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המחשב או המכשיר הסלולרי שלך מאפשרים זאת. חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את העמוד או את היישום המפעיל אותו וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר שבשימושך. קבצי הקוקיס מכילים מידע על אופן הגישה לעמוד אינטרנטי ושימוש בו, כגון הגדרות, משך השימוש או החשיפה, עמודים ושירותים מקושרים.

6.4.             מבלי לגרוע מהסכמת המשתמש לפרסום הפרטים אשר יוזנו על ידו באתר, אונרס תשתמש בפרטים אישיים מזהים רק לצרכים פנימיים ולא תחלוק פרטים אלו עם גורם שאיננו אונרס, אלא במקרים המפורטים להלן:

             6.4.1.             העברת פרטים אישיים לנותני שירותים המסייעים בניהול האתר, למטרות סיוע טכני ותחזוקה של האתר. נותני שירותים אלו מתבקשים לשמור המידע באותה רמת סודיות בה אונרס שומרת על המידע ועל פרטים אישיים בסודיות וכן לאבטח ולעבד פרטים אישיים בהתאם להוראותיה של אונרס.

             6.4.2.             העברת מידע לגורם שלישי על פי הוראת כל דין או במקרה שלפי שיקול דעתה של אונרס יהיה צורך בכך לקיים כל דין או הליך משפטי או כדי להתגונן בתביעה או להגן על זכויות אונרס, לקוחותיה או מי מהציבור.

6.5.             אונרס תבקש לעיתים מהמבקרים באתר לענות על שאלות במסגרת סקרים אשר יתייחסו לתוכן האתר ולשירות הניתן על ידה. מידע שייאסף בסקרים ישמש לצרכים פנימיים בלבד של אונרס אך ייתכן שקבצי מידע (שאינם כוללים פרטים אישיים מזהים) ימסרו לצדדים שלישיים.

7.                  תכני גולשים

7.1.             ככל שיפורסמו באתר תכנים על ידי משתמשים (להלן: "תכני המשתמשים"), ידוע למשתמש שאונרס רשאית (אך לא חייבת) לבצע סינון לתכנים ולפרסם אך ורק תכנים אשר לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ראויים ומתאימים לפרסום. אין ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי אונרס ו/או מי מטעמה לגבי החלטה שלה לפרסם או לא לפרסם את תכני המשתמשים.

7.2.             מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמשים באתר מתחייבים שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תוכנת מחשב ו/או אימרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של אונרס ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות.

7.3.             אונרס לא תישא באחריות כלפי משתמש או כל צד שלישי בגין תכני המשתמשים והתגובות שיתקבלו אליהם.

8.                  זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והמחברים באתר שייכות לאונרס ללא יוצא מן הכלל. חל איסור על העתקת התכנים ועל עשיית שימוש כלשהו בהם ללא הסכמת אונרס מראש ובכתב. כמו כן, הזכויות הנוגעות לשם "אונרס", ללוגו ולסימנים הגראפיים הנוגעים אליהם ואלה אשר מופיעים באתר, שייכות לאונרס ומוגנות על-ידי סימני מסחר רשומים. חל איסור על העתקתם ועל עשיית שימוש בהם ללא הסכמת אונרס מראש ובכתב.

9.                  אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרי צד שלישי אשר אינם בשליטת אונרס ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. אונרס אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתוכן של אתרי צד שלישי, לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.

10.                  קבלת חומר פרסומי והודעות מהאתר

10.1.             המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת חומר פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הפרטים שמסר בעת הרשמתו לאתר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני וטלפון נייד.

10.2.             משתמשים אשר מבקשים שלא לקבל חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור, יפנו לאונרס בכתב על מנת להסיר את פרטיהם מרשימת התפוצה.

10.3.             כמו כן, הנהלת האתר תשלח למשתמש מעת לעת פירוט בדבר פעילות באתר, תשלומים שבוצעו, עדכונים ביחס לבית המשותף, הודעות, תזכורות וכיוב', בהתאם לפרטים שמסר המשתמש.

11.                  אחריות

11.1.             השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש. לא תעמוד למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אונרס או מי מטעמה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שאונרס לא תישא בכל אחריות לתכני גולשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים. אונרס אינה מתחייבת כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים. אונרס לא תשא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו ואמינותו של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים. אונרס אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר והינה רשאית להפסיק את פעילות האתר או לשנותה בכל עת.

11.2.             אונרס מבצעת מאמצים סבירים לאבטח את המידע אשר מסרו המשתמשים ומצוי בשרתי החברה. עם זאת, אין אונרס יכולה להבטיח כי מערכות המידע והתקשורת מוגנים מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור. אונרס לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש כתוצאה מחדירה בלתי מורשית למערכות המידע.

11.3.             אונרס ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות נזק מיוחד, עקיף, מסתבר או תוצאתי, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו תהא עילתם אשר תהא, לרבות כתוצאה מאספקת השירות באתר, טיבו, הגבלתו, השעייתו או הפסקתו.

12.                  קטינים

השימוש באתר כפוף לכך שמלאו למשתמש 18 שנה והוא כשיר להתקשר בהסכם עם אונרס על פי תנאי השימוש.

13.                  הסכמה

על ידי דפדוף באתר ותקשורת אלקטרונית עם האתר ועם אונרס ועל ידי הזנת פרטים אישיים לאתר זה, הנך מכיר ונותן הסכמתך לעיבוד הפרטים האישיים כמפורט לעיל ולתנאי השימוש באתר.

14.                  שונות

אם הוראה ממסמך זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה, הוראה זו תימחק מהמסמך ולא תשפיע על חוקיות ותקפות שאר תנאי והוראות המסמך. על תנאי השימוש באתר יחול הדין הישראלי והם יפורשו לפיו. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.